Các xã miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Trần Phạm Xuân Hoàng
Ông Trần Phạm Xuân Hoàng

Chức vụ: P. Chủ tịch xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My

22 Trần Thị Thanh Thủy
Bà Trần Thị Thanh Thủy

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My

23 Trần Thị Xinh
Bà Trần Thị Xinh

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My

24 Trịnh Ngọc Duy
Ông Trịnh Ngọc Duy

Chức vụ: PCT Trị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My

25 Võ Thị Xuân
Ông Võ Thị Xuân

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My

26 Đinh Văn Linh
Ông Đinh Văn Linh

Chức vụ: PCT xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

27 Hồ Thị Kim Đinh
Bà Hồ Thị Kim Đinh

Chức vụ: Q. Chủ tịch xã Phước Gia

28 Hồ Văn Sinh
Ông Hồ Văn Sinh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Sông Trà

29 Hồ Văn Đông
Ông Hồ Văn Đông

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Phước Trà

30 Nguyễn Ngọc Kim Cương
Ông Nguyễn Ngọc Kim Cương

Chức vụ: Công chức VP-TK xã Sông Trà

31 Nguyễn Quốc Da
Ông Nguyễn Quốc Da

Chức vụ: Công chức VP- TK xã Phước Gia

32 Phạm Thị Hà
Bà Phạm Thị Hà

Chức vụ: Công chức VP - TK xã Phước Trà

33 A Lăng Dam
Ông A Lăng Dam

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã La Êê, huyện Nam Giang

34 A Lăng Minh
Ông A Lăng Minh

Chức vụ: PCT UBND xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang

35 A Lăng Nghiên
Ông A Lăng Nghiên

Chức vụ: CT or PCT xã Zuôih, huyện Nam Giang

36 A RâlKát
Ông A RâlKát

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã Chà Vàl, huyện Nam Giang

37 A Rất Chia
Ông A Rất Chia

Chức vụ: PCT. UBND thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

38 A Rất Nghiếu
Ông A Rất Nghiếu

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

39 A Rất Đờnh
Ông A Rất Đờnh

Chức vụ: TP-HT UBND xã Chơ Chun, huyện Nam Giang

40 A Viết Bưu
Ông A Viết Bưu

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã Tà Bhing, huyện Nam Giang