Các xã miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 A rất Thị Liễu
Bà A rất Thị Liễu

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang

42 Brao Tuân
Ông Brao Tuân

Chức vụ: PCT. UBND xã La Dê, huyện Nam Giang

43 Coor Dối
Ông Coor Dối

Chức vụ: PCT UBND xã La Êê, huyện Nam Giang

44 Coor Hú
Ông Coor Hú

Chức vụ: PCT. UBND xã Chơ Chun, huyện Nam Giang

45 Hiên Chương
Ông Hiên Chương

Chức vụ: PCT-UBND xã Chà Vàl, huyện Nam Giang

46 Hiên Pách
Ông Hiên Pách

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã La Dê, huyện Nam Giang

47 Hiên Quyền
Ông Hiên Quyền

Chức vụ: PCT. UBND xã Đắc Pring, huyện Nam Giang

48 Hiên Tạm
Ông Hiên Tạm

Chức vụ: PCT. UBND xã Đắc Pre, huyện Nam Giang

49 Ka Phu Bíp
Ông Ka Phu Bíp

Chức vụ: PCT. UBND xã Cà Dy, huyện Nam Giang

50 Pơ Loong Tý
Ông Pơ Loong Tý

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã Đắc Pre, huyện Nam Giang

51 Pơ Loong Tạo
Ông Pơ Loong Tạo

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã Đắc Pring, huyện Nam Giang

52 Tơ Ngôl Kía
Ông Tơ Ngôl Kía

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tà Bhing, huyện Nam Giang

53 Tơ Ngôl Thái
Ông Tơ Ngôl Thái

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã Zuôih, huyện Nam Giang

54 Zơ Rum hênh
Ông Zơ Rum hênh

Chức vụ: CB-TĐ-TG-DT xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang

55 Zơ Râm Thực
Ông Zơ Râm Thực

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tà Pơ, huyện Nam Giang

56 Đinh Văn Búp
Ông Đinh Văn Búp

Chức vụ: CC VP-TK xã Cà Dy, huyện Nam Giang

57 Cao Tiến Yên
Ông Cao Tiến Yên

Chức vụ: PCT. UBND xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn

58 Cao Xuân Cường
Ông Cao Xuân Cường

Chức vụ: PCT. UBND xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn

59 Huỳnh Lê Ngọc Hoàng
Ông Huỳnh Lê Ngọc Hoàng

Chức vụ: CC. LĐ-TB&XH xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

60 Hồ Thị Biến
Bà Hồ Thị Biến

Chức vụ: CB. NV-TĐ- KT,TG-DT xã Phước Mỹ