Núi Thành


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thiều Hiền Mai
Bà Nguyễn Thiều Hiền Mai

Chức vụ: Phó CVP HĐND và UBND huyện

2 Ngô Đức An
Ông Ngô Đức An

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

3 Phan Thị Thanh Kim
Ông Phan Thị Thanh Kim

Chức vụ: Chuyên viên

4 Trần Thị Ngọc Linh
Ông Trần Thị Ngọc Linh

Chức vụ: Chuyên viên (IT)