Xã thuộc huyện Hiệp Đức


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Thị Kim Đinh
Bà Hồ Thị Kim Đinh

Chức vụ: Q. Chủ tịch xã Phước Gia

2 Hồ Văn Sinh
Ông Hồ Văn Sinh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Sông Trà

3 Hồ Văn Đông
Ông Hồ Văn Đông

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Phước Trà

4 Nguyễn Ngọc Kim Cương
Ông Nguyễn Ngọc Kim Cương

Chức vụ: Công chức VP-TK xã Sông Trà

5 Nguyễn Quốc Da
Ông Nguyễn Quốc Da

Chức vụ: Công chức VP- TK xã Phước Gia

6 Phạm Thị Hà
Bà Phạm Thị Hà

Chức vụ: Công chức VP - TK xã Phước Trà