Xã thuộc huyện Tây Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Alăng Diệu
Ông Alăng Diệu

Chức vụ: Công chức VP-TK Xã Bhalêê, huyện Tây Giang

2 Alăng Rất
Ông Alăng Rất

Chức vụ: Chủ tịch xã Lăng, huyện Tây Giang

3 Bling Dương
Ông Bling Dương

Chức vụ: Công chức VP-TK xã Dang, huyện Tây Giang

4 Bling Vượt
Ông Bling Vượt

Chức vụ: Phó Chủ tịch xã A Vương, huyện Tây Giang

5 Bríu Bhéch
Ông Bríu Bhéch

Chức vụ: Công chức VP-TK xã Ch' ơm, huyện Tây Giang

6 Bríu Hồ
Ông Bríu Hồ

Chức vụ: Chủ tịch xã Ch' ơm, huyện Tây Giang

7 Bríu Ngự
Ông Bríu Ngự

Chức vụ: Công chức ĐC-NN-XD&MT xã A Vương, huyện Tây Giang

8 Bríu Nhấn
Ông Bríu Nhấn

Chức vụ: Công chức VP-TK xã A Xan, huyện Tây Giang

9 Bríu Thị Linh
Bà Bríu Thị Linh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Xã Bhalêê, huyện Tây Giang

10 Bríu Thị Xuân
Ông Bríu Thị Xuân

Chức vụ: Công chức VP-TK xã A Nông, huyện Tây Giang

11 Clâu Điên
Ông Clâu Điên

Chức vụ: Công chức VP-TK xã A Tiêng, huyện Tây Giang

12 Cơlâu Dũng
Ông Cơlâu Dũng

Chức vụ: Công chức VP-TK xã Lăng, huyện Tây Giang

13 Cơlâu Lúc
Ông Cơlâu Lúc

Chức vụ: Công chức VP-TK xã Tr' Hy, huyện Tây Giang

14 Cơlâu Rinh
Ông Cơlâu Rinh

Chức vụ: Chủ tịch xã Tr' Hy, huyện Tây Giang

15 Phạm Sáu
Ông Phạm Sáu

Chức vụ: Chũ tịch xã Dang, huyện Tây Giang

16 Pơloong Acông
Ông Pơloong Acông

Chức vụ: Chủ tịch xã A Tiêng, huyện Tây Giang

17 Pơloong Han
Ông Pơloong Han

Chức vụ: Công chức VP-TK xã Ga Ri, huyện Tây Giang

18 Pơloong Hề
Ông Pơloong Hề

Chức vụ: PCT xã Ga Ri, huyện Tây Giang

19 Pơloong Quyết
Ông Pơloong Quyết

Chức vụ: Phó Chủ tịch xã A Nông, huyện Tây Giang

20 Ta Ngôn Thiếu
Ông Ta Ngôn Thiếu

Chức vụ: Chủ tịch xã A Xan, huyện Tây Giang