Xã thuộc huyện Bắc Trà My


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Thị Nguyệt
Bà Huỳnh Thị Nguyệt

Chức vụ: PCT xã Trà Núi, huyện Bắc Trà My

2 Hồ Thị Bế
Bà Hồ Thị Bế

Chức vụ: PCT xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My

3 Hồ Thị Phương Loan
Bà Hồ Thị Phương Loan

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Giác, huyện Bắc Trá My

4 Hồ Thị Thau
Ông Hồ Thị Thau

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My

5 Hồ Văn Biên
Ông Hồ Văn Biên

Chức vụ: Phó chủ tịch xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My

6 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: PCT xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My

7 Mai Thị Hoa
Bà Mai Thị Hoa

Chức vụ: VP-NV-TĐ xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My

8 Nguyễn Duy Việt
Ông Nguyễn Duy Việt

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trá Giáp, huyện Bắc Trà My

9 Nguyễn Thị Vang
Bà Nguyễn Thị Vang

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My

10 Nguyễn Văn Phụng
Ông Nguyễn Văn Phụng

Chức vụ: Chủ tịch xã Trà Giáp, huyện Bắc Trá My

11 Nguyễn Văn Truyền
Ông Nguyễn Văn Truyền

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My

12 Nguyễn Đức Hiệp
Ông Nguyễn Đức Hiệp

Chức vụ: PCT xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

13 NguyễnThanh Trang
Ông NguyễnThanh Trang

Chức vụ: Chủ tịch xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My

14 Phan Thị Trà Vinh
Bà Phan Thị Trà Vinh

Chức vụ: CB VH-XH Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My

15 Phạm Văn Tuấn
Ông Phạm Văn Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My

16 Triệu Văn Lưu
Ông Triệu Văn Lưu

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

17 Trần Phạm Xuân Hoàng
Ông Trần Phạm Xuân Hoàng

Chức vụ: P. Chủ tịch xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My

18 Trần Thị Thanh Thủy
Bà Trần Thị Thanh Thủy

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My

19 Trần Thị Xinh
Bà Trần Thị Xinh

Chức vụ: VP-NV-TĐ- TG-DT xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My

20 Trịnh Ngọc Duy
Ông Trịnh Ngọc Duy

Chức vụ: PCT Trị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My