Xã thuộc huyện Đông Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 ALăng ATông
Ông ALăng ATông

Chức vụ: Cán bộ phụ trách xã Tà Lu, huyện Đông Giang

2 ALăng Biên
Ông ALăng Biên

Chức vụ: Cán bộ phụ trách xã KàDăng, huyện Đông Giang

3 ALăng Cư
Ông ALăng Cư

Chức vụ: Cán bộ phụ trách Xã Zà Hung, huyện Đông Giang

4 ALăng Lam
Ông ALăng Lam

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Tà Lu, huyện Đông Giang

5 ALăng Lanh
Ông ALăng Lanh

Chức vụ: Cán bộ phụ trách xã Ba, huyện Đông Giang

6 ALăng Toi
Ông ALăng Toi

Chức vụ: Phó chủ tịch Xã Zà Hung, huyện Đông Giang

7 ALăng Tốt
Ông ALăng Tốt

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã KàDăng, huyện Đông Giang

8 ARâl Bói
Ông ARâl Bói

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Mà Cooih, huyện Đông Giang

9 ARâl Phúc
Ông ARâl Phúc

Chức vụ: Cán bộ phụ trách xã ARooi, huyện Đông Giang

10 ARất Pê
Ông ARất Pê

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã ARooi, huyện Đông Giang

11 ARất Trung
Ông ARất Trung

Chức vụ: P.Chủ tịch UBND Xã SôngKôn, huyện Đông Giang

12 BRíu Ngót
Ông BRíu Ngót

Chức vụ: Cán bộ phụ trách xã Ating, huyện Đông Giang

13 Bhnướch Lâm
Ông Bhnướch Lâm

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang

14 CLâu Bắc
Ông CLâu Bắc

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Ating, huyện Đông Giang

15 Dương Ngọc Lâm
Ông Dương Ngọc Lâm

Chức vụ: Cán bộ phụ trách xã Mà Cooih, huyện Đông Giang

16 Huỳnh Văn Tân
Ông Huỳnh Văn Tân

Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Prao, huyện Đông Giang

17 Nguyễn T.Phước Lành
Bà Nguyễn T.Phước Lành

Chức vụ: Cán bộ phụ trách xã Tư, huyện Đông Giang

18 Nguyễn Thị Bình
Bà Nguyễn Thị Bình

Chức vụ: Cán bộ phụ trách thị trấn Prao, huyện Đông Giang

19 Phạm Kim Thông
Ông Phạm Kim Thông

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Ba, huyện Đông Giang

20 Ra Pát Thị Năm Nia
Bà Ra Pát Thị Năm Nia

Chức vụ: Cán bộ phụ trách xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang