Lãnh đạo Ban


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 A Lăng Mai
Ông A Lăng Mai

Chức vụ: Trưởng Ban

2 Đặng Tấn Giản
Ông Đặng Tấn Giản

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

3 Hà Ra Diêu
Ông Hà Ra Diêu

Chức vụ: Phó Trưởng Ban