Văn phòng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trịnh Minh Nghĩa
Ông Trịnh Minh Nghĩa

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Phạm Thị Hồng
Bà Phạm Thị Hồng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Lê Ngọc Tấn
Ông Lê Ngọc Tấn

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Loan
Bà Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Chuyên viên

5 Huỳnh Thị Kim Tuyến
Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Chuyên viên (Kế toán)

6 Trần Thị Thanh Trang
Bà Trần Thị Thanh Trang

Chức vụ: Chuyên viên (Văn thư)

7 Lê Đình Tình
Ông Lê Đình Tình

Chức vụ: Nhân viên (Lái xe)

8 Nguyễn Thị Kim Tuyền
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền

Chức vụ: Nhân viên

9 Lê Văn Tỉnh
Ông Lê Văn Tỉnh

Chức vụ: Nhân viên (Bảo vệ)