Phòng Chính sách và Tuyên truyền


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Văn Tiến
Ông Võ Văn Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Hồ Văn Thành
Ông Hồ Văn Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Phạm Thị Minh Hạnh
Bà Phạm Thị Minh Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

4 Phạm Quang Thi
Ông Phạm Quang Thi

Chức vụ: Chuyên viên

5 Hồ Xuân Danh
Ông Hồ Xuân Danh

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Minh Thu
Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thanh Dương
Ông Nguyễn Thanh Dương

Chức vụ: Chuyên viên