Phòng Thanh tra


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Thị Tuyết Vân
Ông Hồ Thị Tuyết Vân

Chức vụ: Chánh Thanh Tra

2 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Chuyên viên

3 Hồ Ngọc Viên
Ông Hồ Ngọc Viên

Chức vụ: Chuyên viên