Nam Trà My


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Minh Thắng
Ông Lê Minh Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Quang Tá
Ông Nguyễn Quang Tá

Chức vụ: Chuyên viên

3 Nguyễn Xuân Ba
Ông Nguyễn Xuân Ba

Chức vụ: Phó phòng

4 Bhling Nhước
Ông Bhling Nhước

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trần Ngọc Quỳnh
Ông Trần Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên