Tây Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Alăng Lênh
Ông Alăng Lênh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê Trung Thuỷ
Ông Lê Trung Thuỷ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Hồ Xuân Mai
Ông Hồ Xuân Mai

Chức vụ: Chuyên viên

4 Bnướch Thị Chiến
Bà Bnướch Thị Chiến

Chức vụ: Chuyên viên