Ban Dân tộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 A Lăng Mai
Ông A Lăng Mai

Chức vụ: Trưởng Ban

2 Đặng Tấn Giản
Ông Đặng Tấn Giản

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

3 Hà Ra Diêu
Ông Hà Ra Diêu

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

4 Võ Văn Tiến
Ông Võ Văn Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng

5 Hồ Văn Thành
Ông Hồ Văn Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

6 Phạm Thị Minh Hạnh
Bà Phạm Thị Minh Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

7 Phạm Quang Thi
Ông Phạm Quang Thi

Chức vụ: Chuyên viên

8 Hồ Xuân Danh
Ông Hồ Xuân Danh

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Thị Minh Thu
Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Thanh Dương
Ông Nguyễn Thanh Dương

Chức vụ: Chuyên viên

11 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Chuyên viên

12 Hồ Ngọc Viên
Ông Hồ Ngọc Viên

Chức vụ: Chuyên viên

13 Trịnh Minh Nghĩa
Ông Trịnh Minh Nghĩa

Chức vụ: Chánh Văn phòng

14 Phạm Thị Hồng
Bà Phạm Thị Hồng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

15 Nguyễn Thị Loan
Bà Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Chuyên viên

16 Huỳnh Thị Kim Tuyến
Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Chuyên viên (Kế toán)

17 Trần Thị Thanh Trang
Bà Trần Thị Thanh Trang

Chức vụ: Chuyên viên (Văn thư)

18 Lê Đình Tình
Ông Lê Đình Tình

Chức vụ: Nhân viên (Lái xe)

19 Nguyễn Thị Kim Tuyền
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền

Chức vụ: Nhân viên

20 Lê Văn Tỉnh
Ông Lê Văn Tỉnh

Chức vụ: Nhân viên (Bảo vệ)