Ban Dân tộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 A Lăng Mai
Ông A Lăng Mai

Chức vụ: Trưởng Ban

2 Đặng Tấn Giản
Ông Đặng Tấn Giản

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

3 Hà Ra Diêu
Ông Hà Ra Diêu

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

4 Hồ Ngọc Viên
Ông Hồ Ngọc Viên

Chức vụ: Chuyên viên

5 Võ Văn Tiến
Ông Võ Văn Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng

6 Hồ Văn Thành
Ông Hồ Văn Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

7 Trương Thanh Phương
Ông Trương Thanh Phương

Chức vụ: Chuyên viên

8 Phạm Thị Minh Hạnh
Bà Phạm Thị Minh Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

9 Phạm Quang Thi
Ông Phạm Quang Thi

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Minh Thu
Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ: Chuyên viên

11 Phạm Thị Hồng
Bà Phạm Thị Hồng

Chức vụ: Chánh Thanh tra

12 Lê Văn Thành
Ông Lê Văn Thành

Chức vụ: Chuyên viên

13 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Chuyên viên

14 Trịnh Minh Nghĩa
Ông Trịnh Minh Nghĩa

Chức vụ: Chánh Văn phòng

15 Hồ Xuân Danh
Ông Hồ Xuân Danh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

16 Nguyễn Thanh Dương
Ông Nguyễn Thanh Dương

Chức vụ: Chuyên viên

17 Alăng Thị Phố
Bà Alăng Thị Phố

Chức vụ: Chuyên viên

18 Nguyễn Thị Loan
Bà Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Chuyên viên

19 Huỳnh Thị Kim Tuyến
Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Chuyên viên (Kế toán)

20 Trần Thị Thanh Trang
Bà Trần Thị Thanh Trang

Chức vụ: Chuyên viên (Văn thư)