Ban Dân tộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
-19 A Lăng Mai
Ông A Lăng Mai

Chức vụ: Trưởng Ban

-18 Đặng Tấn Giản
Ông Đặng Tấn Giản

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

-17 Hà Ra Diêu
Ông Hà Ra Diêu

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

-16 Võ Văn Tiến
Ông Võ Văn Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng

-15 Hồ Văn Thành
Ông Hồ Văn Thành

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

-14 Phạm Thị Minh Hạnh
Bà Phạm Thị Minh Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

-13 Phạm Quang Thi
Ông Phạm Quang Thi

Chức vụ: Chuyên viên

-12 Hồ Xuân Danh
Ông Hồ Xuân Danh

Chức vụ: Chuyên viên

-11 Nguyễn Thị Minh Thu
Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ: Chuyên viên

-10 Nguyễn Thanh Dương
Ông Nguyễn Thanh Dương

Chức vụ: Chuyên viên

-9 Hồ Thị Tuyết Vân
Ông Hồ Thị Tuyết Vân

Chức vụ: Chánh Thanh Tra

-8 Nguyễn Ngọc Châu
Ông Nguyễn Ngọc Châu

Chức vụ: Chuyên viên

-7 Hồ Ngọc Viên
Ông Hồ Ngọc Viên

Chức vụ: Chuyên viên

-6 Trịnh Minh Nghĩa
Ông Trịnh Minh Nghĩa

Chức vụ: Chánh Văn phòng

-5 Phạm Thị Hồng
Bà Phạm Thị Hồng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

-4 Lê Ngọc Tấn
Ông Lê Ngọc Tấn

Chức vụ: Chuyên viên

-3 Nguyễn Thị Loan
Bà Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Chuyên viên

-2 Huỳnh Thị Kim Tuyến
Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Chuyên viên (Kế toán)

-1 Trần Thị Thanh Trang
Bà Trần Thị Thanh Trang

Chức vụ: Chuyên viên (Văn thư)

0 Lê Đình Tình
Ông Lê Đình Tình

Chức vụ: Nhân viên (Lái xe)