Ban Dân tộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Thị Kim Tuyền
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền

Chức vụ: Nhân viên

22 Lê Văn Tỉnh
Ông Lê Văn Tỉnh

Chức vụ: Nhân viên (Bảo vệ)