Phòng Dân tộc các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Minh Thắng
Ông Lê Minh Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Quang Tá
Ông Nguyễn Quang Tá

Chức vụ: Chuyên viên

3 Nguyễn Xuân Ba
Ông Nguyễn Xuân Ba

Chức vụ: Phó phòng

4 Bhling Nhước
Ông Bhling Nhước

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trần Ngọc Quỳnh
Ông Trần Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

6 Mai Đức
Ông Mai Đức

Chức vụ: Trưởng Phòng

7 Hồ Thanh Sơn
Ông Hồ Thanh Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

8 Nguyễn Hồng Tuấn
Ông Nguyễn Hồng Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Thị Hồng Trinh
Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

10 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

11 Mạc Trường
Ông Mạc Trường

Chức vụ: Chuyên viên

12 Phong Thái Liên
Ông Phong Thái Liên

Chức vụ: Chuyên viên

13 Trần Thị Ngọc Thảo
Bà Trần Thị Ngọc Thảo

Chức vụ: Kế toán

14 Bhơnướch Thị Bích Hiền
Bà Bhơnướch Thị Bích Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

15 A Lăng Duy
Ông A Lăng Duy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

16 Trịnh Thị Kim Oanh
Bà Trịnh Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

17 Đinh Tiến Phúc
Ông Đinh Tiến Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

18 Đoàn Ngọc Bình
Ông Đoàn Ngọc Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

19 Ngô Văn Khoa
Ông Ngô Văn Khoa

Chức vụ: Chuyên viên

20 Alăng Lênh
Ông Alăng Lênh

Chức vụ: Trưởng phòng