Phòng Dân tộc các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn VănBình
Ông Nguyễn VănBình

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê MinhNhân
Ông Lê MinhNhân

Chức vụ: Phó phòng

3 Nguyễn Đình Tiên
Ông Nguyễn Đình Tiên

Chức vụ: Phó phòng phụ trách

4 Mai Đức
Ông Mai Đức

Chức vụ: Phó phòng

5 Alăng Măn
Ông Alăng Măn

Chức vụ: Trưởng phòng

6 Tân Tấn Hưng
Ông Tân Tấn Hưng

Chức vụ: Phó phòng

7 Mai Thị Hồng Đinh
Ông Mai Thị Hồng Đinh

Chức vụ: Trưởng phòng

8 Ngô Văn Khoa
Ông Ngô Văn Khoa

Chức vụ: Phó phòng

9 Cơlâu Hớp
Ông Cơlâu Hớp

Chức vụ: Trưởng phòng

10 Nguyễn Công Nam
Ông Nguyễn Công Nam

Chức vụ: Phó phòng

11 Nguyễn Văn Phước
Ông Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Nguyễn Thanh Hà
Ông Nguyễn Thanh Hà

Chức vụ: Phó phòng