Phòng Dân tộc các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
-19 Nguyễn VănBình
Ông Nguyễn VănBình

Chức vụ: Trưởng phòng

-18 Lê MinhNhân
Ông Lê MinhNhân

Chức vụ: Phó phòng

-17 Mai Đức
Ông Mai Đức

Chức vụ: Trưởng Phòng

-16 Hồ Thanh Sơn
Ông Hồ Thanh Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

-15 Nguyễn Hồng Tuấn
Ông Nguyễn Hồng Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

-14 Nguyễn Thị Hồng Trinh
Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

-13 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

-12 Mạc Trường
Ông Mạc Trường

Chức vụ: Chuyên viên

-11 Phong Thái Liên
Ông Phong Thái Liên

Chức vụ: Chuyên viên

-10 Trần Thị Ngọc Thảo
Bà Trần Thị Ngọc Thảo

Chức vụ: Kế toán

-9 Bhơnướch Thị Bích Hiền
Bà Bhơnướch Thị Bích Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

-8 A Lăng Duy
Ông A Lăng Duy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

-7 Trịnh Thị Kim Oanh
Bà Trịnh Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

-6 Đinh Tiến Phúc
Ông Đinh Tiến Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

-5 Đoàn Ngọc Bình
Ông Đoàn Ngọc Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

-4 Ngô Văn Khoa
Ông Ngô Văn Khoa

Chức vụ: Chuyên viên

-3 Alăng Lênh
Ông Alăng Lênh

Chức vụ: Trưởng phòng

-2 Lê Trung Thuỷ
Ông Lê Trung Thuỷ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

-1 Hồ Xuân Mai
Ông Hồ Xuân Mai

Chức vụ: Chuyên viên

0 Bnướch Thị Chiến
Bà Bnướch Thị Chiến

Chức vụ: Chuyên viên