Phòng Dân tộc các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn VănBình
Ông Nguyễn VănBình

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê MinhNhân
Ông Lê MinhNhân

Chức vụ: Phó phòng

3 Mai Đức
Ông Mai Đức

Chức vụ: Trưởng Phòng

4 Hồ Thanh Sơn
Ông Hồ Thanh Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

5 Nguyễn Hồng Tuấn
Ông Nguyễn Hồng Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Hồng Trinh
Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

7 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

8 Mạc Trường
Ông Mạc Trường

Chức vụ: Chuyên viên

9 Phong Thái Liên
Ông Phong Thái Liên

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Thị Ngọc Thảo
Bà Trần Thị Ngọc Thảo

Chức vụ: Kế toán

11 Bhơnướch Thị Bích Hiền
Bà Bhơnướch Thị Bích Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

12 A Lăng Duy
Ông A Lăng Duy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

13 Trịnh Thị Kim Oanh
Bà Trịnh Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chuyên viên

14 Đinh Tiến Phúc
Ông Đinh Tiến Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

15 Đoàn Ngọc Bình
Ông Đoàn Ngọc Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

16 Ngô Văn Khoa
Ông Ngô Văn Khoa

Chức vụ: Chuyên viên

17 Alăng Lênh
Ông Alăng Lênh

Chức vụ: Trưởng phòng

18 Lê Trung Thuỷ
Ông Lê Trung Thuỷ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

19 Hồ Xuân Mai
Ông Hồ Xuân Mai

Chức vụ: Chuyên viên

20 Bnướch Thị Chiến
Bà Bnướch Thị Chiến

Chức vụ: Chuyên viên