Phòng Dân tộc các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Thị Thùy Giang
Ông Nguyễn Thị Thùy Giang

Chức vụ: Chuyên viên

22 Hồ Thị Hồng Hảo
Bà Hồ Thị Hồng Hảo

Chức vụ: Trưởng phòng

23 Lê Thị Oanh
Bà Lê Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên