Phòng Dân tộc các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Lê Trung Thuỷ
Ông Lê Trung Thuỷ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

22 Hồ Xuân Mai
Ông Hồ Xuân Mai

Chức vụ: Chuyên viên

23 Bnướch Thị Chiến
Bà Bnướch Thị Chiến

Chức vụ: Chuyên viên

24 Nguyễn Thị Thùy Giang
Ông Nguyễn Thị Thùy Giang

Chức vụ: Chuyên viên

25 Hồ Thị Hồng Hảo
Bà Hồ Thị Hồng Hảo

Chức vụ: Trưởng phòng

26 Lê Thị Oanh
Bà Lê Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên