UBND các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 HĐND-UBND huyệnBắc Trà My
Ông HĐND-UBND huyệnBắc Trà My

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 HĐND-UBND huyệnBắc Trà My
Bà HĐND-UBND huyệnBắc Trà My

Chức vụ: Văn thư

3 HĐND-UBND huyệnPhước Sơn
Ông HĐND-UBND huyệnPhước Sơn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

4 HĐND-UBND huyệnPhước Sơn
Bà HĐND-UBND huyệnPhước Sơn

Chức vụ: Văn thư

5 HĐND-UBND huyệnĐông Giang
Ông HĐND-UBND huyệnĐông Giang

Chức vụ: Chánh Văn phòng

6 HĐND-UBND huyệnĐông Giang
Bà HĐND-UBND huyệnĐông Giang

Chức vụ: Văn thư

7 HĐND-UBND huyệnNam Giang
Ông HĐND-UBND huyệnNam Giang

Chức vụ: Chánh Văn phòng

8 HĐND-UBND huyệnNam Giang
Bà HĐND-UBND huyệnNam Giang

Chức vụ: Văn thư

9 HĐND-UBND huyệnTây Giang
Ông HĐND-UBND huyệnTây Giang

Chức vụ: Chánh Văn phòng

10 HĐND-UBND huyệnTây Giang
Bà HĐND-UBND huyệnTây Giang

Chức vụ: Văn thư

11 HĐND-UBND huyệnHiệp Đức
Ông HĐND-UBND huyệnHiệp Đức

Chức vụ: Chánh Văn phòng

12 HĐND-UBND huyệnHiệp Đức
Bà HĐND-UBND huyệnHiệp Đức

Chức vụ: Văn thư

13 HĐND-UBND huyệnTiên Phước
Ông HĐND-UBND huyệnTiên Phước

Chức vụ: Chánh Văn phòng

14 HĐND-UBND huyệnTiên Phước
Bà HĐND-UBND huyệnTiên Phước

Chức vụ: Văn thư

15 HĐND-UBND huyệnNông Sơn
Ông HĐND-UBND huyệnNông Sơn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

16 HĐND-UBND huyệnNông Sơn
Bà HĐND-UBND huyệnNông Sơn

Chức vụ: Văn thư