UBND các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
-19 Lê Văn Tuấn
Ông Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

-18 Lê Thị Sâm
Bà Lê Thị Sâm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

-17 Ngô Thị Ngọc Châu
Bà Ngô Thị Ngọc Châu

Chức vụ: Chuyên viên

-16 Nguyễn Ngọc Lưu
Ông Nguyễn Ngọc Lưu

Chức vụ: Chuyên viên (IT)

-15 Nguyễn Thiều Hiền Mai
Bà Nguyễn Thiều Hiền Mai

Chức vụ: Phó CVP HĐND và UBND huyện

-14 Ngô Đức An
Ông Ngô Đức An

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

-13 Phan Thị Thanh Kim
Ông Phan Thị Thanh Kim

Chức vụ: Chuyên viên

-12 Trần Thị Ngọc Linh
Ông Trần Thị Ngọc Linh

Chức vụ: Chuyên viên (IT)

-11 Dương Công Minh
Ông Dương Công Minh

Chức vụ: Chuyên viên (IT)

-10 Nguyễn Đức Lợi
Ông Nguyễn Đức Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

-9 Hồ Công Điểm
Ông Hồ Công Điểm

Chức vụ: PCT. UBND huyện Phước Sơn

-8 Phan Châu Sơn
Ông Phan Châu Sơn

Chức vụ: PCVP. UBND huyện Phước Sơn

-7 Nguyễn Thanh Tân
Ông Nguyễn Thanh Tân

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Đông Giang

-6 Ngô Văn Quyết
Ông Ngô Văn Quyết

Chức vụ: Chuyên viên IT

-5 Đỗ Hữu Tùng
Ông Đỗ Hữu Tùng

Chức vụ: PCT. UBND huyện Đông Giang

-4 AVô Tô Phương
Ông AVô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

-3 Hồ Quang Minh
Ông Hồ Quang Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

-2 Trương Công Trình
Ông Trương Công Trình

Chức vụ: Chuyên viên (IT) HĐND-UBND huyện Nam Giang

-1 Đoàn Thị Chính
Ông Đoàn Thị Chính

Chức vụ: Chuyên viên HĐND -UBND huyện Nam Giang

0 A Viết Sơn
Ông A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Nam Giang