UBND các huyện miền núi


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 A Lăng Trượp
Ông A Lăng Trượp

Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Giang

22 Ngô Phan Tấn Trãi
Ông Ngô Phan Tấn Trãi

Chức vụ: Chuyên viên (IT) HĐND-UBND huyện Tây Giang

23 Phan Trường Sơn
Ông Phan Trường Sơn

Chức vụ: Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện Tây Giang

24 Arất Blúi
Ông Arất Blúi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

25 Hồ Văn Tịnh
Ông Hồ Văn Tịnh

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng UBND huyện Tây Giang

26 Nguyễn Ngọc Hoàng Việt
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt

Chức vụ: PCT UBND huyện Hiệp Đức

27 Nguyễn Thành Liêm
Ông Nguyễn Thành Liêm

Chức vụ: PCVP HĐND&UBND huyện Hiệp Đức

28 Nguyễn Xuân Cương
Ông Nguyễn Xuân Cương

Chức vụ: CVVP HĐND&UBND huyện

29 Hoàng Thị Ngân
Bà Hoàng Thị Ngân

Chức vụ: Phó CVP HĐND-UBND huyện Tiên Phước

30 Phùng Văn Huy
Ông Phùng Văn Huy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

31 Nguyễn Thế Hậu
Ông Nguyễn Thế Hậu

Chức vụ: Chuyên viên (IT) huyện Tiên Phước

32 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên VP HĐND- UBND huyện Tiên Phước

33 HĐND-UBND huyệnNông Sơn
Ông HĐND-UBND huyệnNông Sơn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

34 HĐND-UBND huyệnNông Sơn
Bà HĐND-UBND huyệnNông Sơn

Chức vụ: Văn thư