Phước Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Dương Công Minh
Ông Dương Công Minh

Chức vụ: Chuyên viên (IT)

2 Nguyễn Đức Lợi
Ông Nguyễn Đức Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

3 Hồ Công Điểm
Ông Hồ Công Điểm

Chức vụ: PCT. UBND huyện Phước Sơn

4 Phan Châu Sơn
Ông Phan Châu Sơn

Chức vụ: PCVP. UBND huyện Phước Sơn