Phước Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
-19 Dương Công Minh
Ông Dương Công Minh

Chức vụ: Chuyên viên (IT)

-18 Nguyễn Đức Lợi
Ông Nguyễn Đức Lợi

Chức vụ: Chuyên viên

-17 Hồ Công Điểm
Ông Hồ Công Điểm

Chức vụ: PCT. UBND huyện Phước Sơn

-16 Phan Châu Sơn
Ông Phan Châu Sơn

Chức vụ: PCVP. UBND huyện Phước Sơn