Đông Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Tân
Ông Nguyễn Thanh Tân

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Đông Giang

2 Ngô Văn Quyết
Ông Ngô Văn Quyết

Chức vụ: Chuyên viên IT

3 Đỗ Hữu Tùng
Ông Đỗ Hữu Tùng

Chức vụ: PCT. UBND huyện Đông Giang

4 AVô Tô Phương
Ông AVô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

5 Hồ Quang Minh
Ông Hồ Quang Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang