Nam Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
-19 Trương Công Trình
Ông Trương Công Trình

Chức vụ: Chuyên viên (IT) HĐND-UBND huyện Nam Giang

-18 Đoàn Thị Chính
Ông Đoàn Thị Chính

Chức vụ: Chuyên viên HĐND -UBND huyện Nam Giang

-17 A Viết Sơn
Ông A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

-16 A Lăng Trượp
Ông A Lăng Trượp

Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Giang