Tây Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ngô Phan Tấn Trãi
Ông Ngô Phan Tấn Trãi

Chức vụ: Chuyên viên (IT) HĐND-UBND huyện Tây Giang

2 Phan Trường Sơn
Ông Phan Trường Sơn

Chức vụ: Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện Tây Giang

3 Arất Blúi
Ông Arất Blúi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

4 Hồ Văn Tịnh
Ông Hồ Văn Tịnh

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng UBND huyện Tây Giang