Hiệp Đức


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc Hoàng Việt
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt

Chức vụ: PCT UBND huyện Hiệp Đức

2 Nguyễn Thành Liêm
Ông Nguyễn Thành Liêm

Chức vụ: PCVP HĐND&UBND huyện Hiệp Đức

3 Nguyễn Xuân Cương
Ông Nguyễn Xuân Cương

Chức vụ: CVVP HĐND&UBND huyện