Tiên Phước


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hoàng Thị Ngân
Bà Hoàng Thị Ngân

Chức vụ: Phó CVP HĐND-UBND huyện Tiên Phước

2 Phùng Văn Huy
Ông Phùng Văn Huy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

3 Nguyễn Thế Hậu
Ông Nguyễn Thế Hậu

Chức vụ: Chuyên viên (IT) huyện Tiên Phước

4 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên VP HĐND- UBND huyện Tiên Phước