Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Ban dân tộc Quảng Nam

 

I. Thông tin liên hệ:

 

Phòng Chức năng

Điện thoại

Email

1. Văn phòng Ban

- 0235.3.822.678 (Chánh VP)

- 0235.3.859.732 ( Phó Chánh VP)

- 0235.3.852.720 (Văn thư)

- 023.53.812.298 (tổng hợp, kế toán)

 

vp.bdt@quangnam.gov.vn

2. Chính sách và Tuyên truyền

- 0235.3.813.168 (Trưởng Phòng)

- 0235.3.811.518 ( Phó TP)
 

- 0235.3.852.722

- 0235.3.811.518

pcsdt.bdt@quangnam.gov.vn

pttdb.bdt@quangnam.gov.vn

3. Phòng Thanh Tra

- 0235.3.813.273 ( Chánh Thanh tra)

- 0235.3.813.033 

ptt.bdt@quangnam.gov.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

Tin liên quan