Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 21/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII. Ngày 14/5/2015, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 21/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII. Ngày 14/5/2015, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thái Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại biểu lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đình Tiên, Đảng ủy viên Đảng ủy khối phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020; góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Tưởng - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Trịnh Minh Nghĩa, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Báo cáo Chính trị. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã đánh giá nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Dân tộc đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, đã lãnh đạo và chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, nhất là công tác tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn của tỉnh, như Chương trình 135, Quyết định 33/QĐ-TTg, Quyết định 1592/QĐ-TTg và nhiều chương trình, chính sách khác của Chính phủ của tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. Với trách nhiệm cơ quan Thường trực điều phối công tác kết nghĩa, đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối công tác kết nghĩa, trong đó đã có 72 cơ quan, đơn vị của tỉnh nhận kết nghĩa, giúp đỡ các xã nghèo đặc biệt khó khăn; 100% các huyện, thành phố đồng bằng kết nghĩa với các huyện miền núi; qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Nổi bật nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo là đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát phân định 3 khu vực theo Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III (2011-2015); chỉ đạo hướng dẫn UBND các huyện phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư, đến nay có gần 100% xã được giao làm chủ đầu tư về Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất,  đã góp nâng dần trình độ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách của cán bộ xã; xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ II năm 2014.

Tập thể Chi bộ và Chi ủy luôn đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tham gia cùng lãnh đạo cơ quan kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và cán bộ; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ. Công tác xây dựng tổ chức Đảng được tăng cường, đảm bảo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; chất lượng, nội dung sinh hoạt được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 02 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ cũng còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định cần khắc phục, sửa chữa. Đó là việc tham gia lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chưa toàn diện, chưa đề xuất tham mưu những đề án, dự án mang tính chiến lược để phát triển kinh tế  - xã hội vùng dân tộc, miền núi; lãnh đạo công tác tư tưởng có mặt không kịp thời; tham gia công tác cán bộ có lúc chủ quan, thiếu sót; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể  tuy được tăng cường và có chuyển biến nhất định nhưng một số hoạt động chưa thường xuyên, sôi nổi; vẫn còn cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế phối hợp, nhất là làm việc theo định kỳ giữa Chi ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể đôi khi thiếu chặt chẽ, chưa đúng quy định.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện phong trào thi đua yêu nước; đảm bảo tình hình an ninh chính trị chính trị trong cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Phấn đấu hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; đến cuối nhiệm kỳ kết nạp từ 02 đảng viên mới trở lên; có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80 % hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định; hằng năm Chi bộ đạt “ trong sạch vững mạnh”, cơ quan đạt “ có đời sống văn hóa tốt”, các tổ chức đoàn thể đạt “vững mạnh” trở lên. Ngoài Báo cáo chính trị, Đại hội đã nghe 05 báo cáo tham luận do các Tổ đảng và đoàn thể và 6 ý kiến phát biểu của đảng viên tham gia góp ý vào Báo chính trị và Báo cáo tổng hợp tham gia góp ý các văn kiện đại hội Đảng cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thái Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã được nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm để Chi bộ tập trung lãnh đạo đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 03 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu. Đồng chí Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Dan tộc được bầu làm Bí thư, đồng chí Trịnh Minh Nghĩa, Phó Bí thư Chi bộ khóa VII, được tái cử Phó Bí thư. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, gồm 02 đại chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đảm bảo số lượng phân bổ./.

Tin liên quan