Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22/10/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn

Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22/10/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam  tải tại đây

Tin liên quan