Thông báo Kết luận số 135/TB-UBND ngày 11/4/2016 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị Sơ kết 03 năm (2012-2015) thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các địa phương miền núi và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Thông báo Kết luận số 135/TB-UBND ngày 11/4/2016 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị Sơ kết 03 năm (2012-2015) tải tại đây

Tin liên quan