ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ” là góp phần thực hiện có hiệu quả xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Qua nghiên cứu nội dung chuyên đề và Hướng dẫn tổ chức thực hiện của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng, đặc biệt là Chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức nói chung, trong ngành công tác dân tộc nói riêng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nội dung trọng tâm đó là:

Một là, Hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có hiệu quả; trong đó, phải coi trọng biện pháp phòng ngừa là chính. Do vậy, công tác giáo dục phải được coi trọng để xây dựng tinh thần và trách nhiệm trong công tác phòng, chống, tăng cường ý thức và đề cao vai trò phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, công chức. Với tinh thần giáo dục là chính, trừng phạt là phụ.

Nội dung giáo dục là phải phân tích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được tác hại nghiêm trọng của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, qua đó tạo sự căm phẫn trong nhân dân về các hành vi này và sự cần thiết phải đấu tranh loại bỏ nó; thông tin rộng rãi, làm cho ai cũng biết quan liêu, tham nhũng, tham ô, lãng phí là tội ác.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: Về phương thức giáo dục, cần thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức…Giáo dục tinh thần trong sạch, liêm khiết cho toàn bộ cán bộ, công chức để giúp họ không vi phạm; đồng thời, có kỷ luật thích đáng với những kẻ ngoan cố, không chịu ăn năn, sửa chữa.

Thứ hai là, tham gia, góp ý để hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”. Các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức thường xuyên nghiên cứu để tham gia góp ý cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, “ duyệt – cấp”, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “ lợi ích nhóm”, “ sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công…

Thứ ba là, trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của Hội đồng nhân dân và của UBMTTQ Việt Nam phải thường xuyên tăng cường để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm, góp phần trong công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”. Đồng thời, kịp thời phát hiện những văn bản quy định chưa được phù hợp, còn chồng chéo, thiếu chặt chẽ…để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, thay đổi; giúp các cấp ủy đảng, chính quyền tìm biện pháp tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Thứ tư là, từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự phát huy dân chủ, công khai, minh bạch các hoạt động; tạo mọi điều kiện và thông qua cơ chế để huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”. Làm tốt công tác dân vận, phát huy tích cực vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, của các thông tin ngôn luận trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh “ Mở rộng dân chủ phê bình trong cơ quan và ngoài quần chúng, từ trên xuống và từ dưới lên. “ Trên đe dưới búa” của phê bình, thì nhất định tẩy được bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền.

Thứ năm là, xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ, đồng thời lựa chọn những việc làm theo có tính tiêu biểu, có hiệu quả tốt của tập thể và của cán bộ, công chức, đảng viên để tuyên truyền, phổ biến cho mọi người làm theo. Việc lựa, chọn, bình bầu gương điển hình phải theo tiêu chí, có việc làm hay, hiệu quả tốt để biểu dương, khen ngợi, nhân rộng cho nhiều người noi theo.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức và trong quần chúng nhân dân, nhằm thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là trách nhiệm, là nghĩa vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của các địa phương, đơn vị. Đối với cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp cần nhận thức sâu sắc, không ngừng học tập, nghiên cứu các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc để vận dụng vào nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới miền núi có hiệu quả.

    

Tin liên quan