Kế hoạch 2305/KH-UBND ngày 08/5/218 của UBND tỉnh về Định hướng nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác kết nghĩa, giai đoạn 2018-2022

Với mục đích Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kết nghĩa trong giai đoạn mới hiện nay; tập trung thu hút nguồn lực đầu tư, hỗ trợ giúp đỡ về mọi mặt nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng khu vực miền núi của tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, ngày 08/5/2018 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND về việc Định hướng nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác kết nghĩa, giai đoạn 2018-2022.

Kế hoạch đề ra các nội dung trọng tâm trong giai đoạn 2018-2022 là Hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả ...

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cho các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; huyện, thị xã, thành phố Phối hợp với địa phương được nhận kết nghĩa khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu, khả năng nguồn lực...; tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa giai đoạn 5 năm (2018-2022) và xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm. Chú trọng giải pháp hỗ trợ xây dựng và phát triển mô hình để nhân ra diện rộng và nhận hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo...

Xem nội dung văn bản tại file đính kèm 

Tin liên quan