Thông báo Kết luận số 28/TB-UBND ngày 26/01/2018 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết 05 năm thực hiện công tác kết nghĩa giai đoạn 2012-2017

Thông báo Kết luận số 28/TB-UBND ngày 26/01/2018 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết 05 năm thực hiện công tác kết nghĩa giai đoạn 2012-2017 được đăng tải tại đây

Tin liên quan