Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1348/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/3/2020 về hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020); UBND tỉnh có ý kiến như sau: