ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Sáng 20/5/2020, Ban Dân tộc tỉnh tiến hành đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Đức Thấn - UVTV- Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Sáng 20/5/2020, Ban Dân tộc tỉnh tiến hành đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Đức Thấn - UVTV- Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Dân tộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu, đề xuất thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, nhất là chương trình 135, Quyết định số 2085/QĐ-TTg; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg; đẩy mạnh công tác kết nghĩa với các xã nghèo miền núi theo Chỉ thị 23-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam. Mặt khác, chăm lo công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng Đề án vị trí việc làm, đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan...quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng và thông tin tình hình thời sự, vấn đề dư luận quan tâm cho cán bộ, đảng viên. Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác quản lý đảng viên và kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành bình quân 02 cuộc kiểm tra, giám sát hằng năm. Lãnh đạo đoàn thể thực hiện đúng quy định của điều lệ và Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.