Công văn 6137/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v áp dụng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính

Công văn 6137/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v áp dụng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính

Công văn 6137/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh được đăng tải tại đây

Tin liên quan