Quyết đinh Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính

Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính

Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh được đăng tải tại đây

Tin liên quan