Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch 4055/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch 4055/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh được đăng tải tại đây

Tin liên quan