Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Quyết định 347/QĐ-UBDT ngày 6/7/2020 của UBDT Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Quyết định 347/QĐ-UBDT ngày 6/7/2020 của UBDT được đăng tải tại đây

Tin liên quan