Quyết định Về việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các xã vùng DTTSvà miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định 1143/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnhVề việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các xã vùng DTTSvà miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định 1143/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh được đăng tải tại đây 

Tin liên quan