Quyết định Về việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các xã vùng DTTS và miền núi còn khó khăn,xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định 1445/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Về việc mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các xã vùng DTTS và miền núi còn khó khăn,xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

Quyết định 1445/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh được đăng tải tại đây

Tin liên quan