Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019, tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 13/8, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019, tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị do đồng chí Trưởng Ban A lăng Mai chủ trì. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng thuộc Ban và toàn thể công chức cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị
Nhìn chung, sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính ở tại Ban Dân tộc đã đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được các kết quả cơ bản, rõ nét trên cả 06 nội dung CCHC, trọng tâm là: Hệ thống văn bản QPPL tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp hơn; công tác cải cách CCHC từng bước được đổi mới theo hướng đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết; tổ chức, bộ máy cơ quan được kiện toàn, củng cố và sắp xếp theo quy định của Trung ương, yêu cầu của tỉnh và phù hợp với thực tế cơ quan; đội ngũ CC,NLĐ được sắp xếp, bố trí theo đề án vị trí việc làm, có chất lượng ngày càng được nâng cao về trình độ và năng lực thi hành công vụ; hoàn thành các mục tiêu ứng dụng CNTT và triển khai áp dụng ISO 9001:2008 trong triển khai hoạt động hành chính nhà nước tại cơ quan. Qua đó, từng bước cải thiện, nâng chỉ số CCHC qua từng năm (giai đoạn 2013-2018) và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan và các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC của tỉnh nhà.
Tuy nhiên, riêng năm 2019, kết quả xếp hạng CCHC của Ban giảm nhiều so với năm 2018 (xếp vị thứ 20/20 các cơ quan sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, giảm 9 bậc so với năm 2018). Do vậy, Hội nghị đã tập trung vào phân tích, đánh giá cụ thể kết quả các chỉ số CCHC tỉnh đánh giá Ban trong năm 2019, làm rõ nguyên nhân chỉ số CCHC năm 2019 giảm mạnh và đề xuất các giải pháp khắc phục chỉ số CCHC trong năm 2020 và những năm đến.
Qua kết quả phân tích, đánh giá chỉ số CCHC năm 2019 và ý kiến tham gia theo luận của CC, NLĐ cơ quan cho thấy: Bên cạnh một số ít nguyên nhân khách quan, đặc thù liên quan đến thủ tục hành chính cơ quan và thực hiện chưa đảm bảo quy định trong bố trí lao động làm hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, Hội nghị cũng đã chỉ ra nguyên nhân chủ quan dẫn đến xếp hạng và chỉ số CCHC cơ quan sụt giảm mạnh, sự quan tâm và thể hiện đúng mức vai trò, trách nhiệm của các phòng, bộ phận, cá nhân trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC còn hạn chế, nhất là ở các tiêu chí thành phần thuộc các chỉ số: Chỉ đạo, điều hành, Hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính,… và tác động điều tra xã hội học.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c A Lăng Mai-Trưởng Ban chủ trì Hội nghị nhấn mạnh: Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và không thể thiếu vai trò của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Do vậy, để cải thiện xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020 và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCHC thời gian đến, đồng chí quán triệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: tăng cường lồng ghép các nội dung tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ thường kỳ cơ quan; thành lập Hội đồng đánh giá kết quả CCHC cơ quan nhằm gắn kết vai trò, trách nhiệm của Trưởng các phòng với Thủ trưởng cơ quan trong thực hiện CCHC; các phòng thuộc Ban kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch CCHC, kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2020 và các nhiệm vụ khác được phân công tại báo cáo phân tích đánh giá chỉ số CCHC cơ quan và chủ động tham mưu khắc phục, hoàn thành trong năm 2020; Trưởng các phòng tăng cường phổ biến, quán triệt cho CC, NLĐ đơn vị nâng cao nhận thức, tăng cường tính trách nhiệm trong tham gia thực hiện CCHC cơ quan; khuyến khích CC, NLĐ nghiên cứu, đăng ký, thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, đặt biệt là trong lĩnh vực CCHC; hằng năm, thực hiện tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện CCHC cơ quan...
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã triển khai, phổ biến, quán triệt một số văn bản quy định về thực hiện CCHC như: Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính và Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp CC, NLĐ nắm, hiểu rõ và nâng cao tính trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ CCHC cơ quan.

Tin liên quan