Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chiều ngày 29/03/2021, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 đã tiến hành phiên họp để chuẩn bị nội dung triển khai Chương trình năm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các hội đoàn thể của tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định 3312/QĐ –UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.