Công bố Quyết định thanh tra tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Đoàn Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam công bố quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 và Chính sách Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong 02 năm 2019 và năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 750/QĐ-BDT ngày 04/11/2020 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021, ngày 02/4/2021 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Đoàn thanh tra tổ chức công bố Quyết định số 151/QĐ-BDT ngày 24/ 3/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về việc Thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 và Chính sách Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong 02 năm 2019 và năm 2020.

Dự buổi công bố Quyết định thanh tra, về phía Ban Dân tộc tỉnh có ông Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Ông Hồ Văn Thành - Phó Chánh Thanh tra Ban Dân tộc, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía UBND huyện Nam Giang có Ông: A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang; Bà Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các Phòng: Phòng Nông nghiệp & PTNT; Phòng Dân tộc; Ban Quản lý CT 135; Lao động - Thương binh & Xã hội; Tài chính - Kế hoạch; Kho bạc Nhà nước huyện; Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Cà Dy, La Dê, Tà Bhing và thị trấn Thạnh Mỹ. 

Tại buổi công bố, Ông Hồ Văn Thành, Trưởng đoàn thanh tra thông qua Chương trình buổi làm việc, giới thiệu thành phần Ban Dân tộc và giới thiệu Ông Nguyễn Ngọc Châu - thành viên Đoàn Thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra và nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra. Trưởng đoàn Thanh tra dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn trong thời gian đến và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra. 

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số nội dung thanh tra đồng thời chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ. Để kết thúc buổi công bố, Ông Đặng Tấn Giản - Đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo chung về hoạt động của Đoàn thanh tra và một số nội dung liên quan. Thời gian Đoàn thanh tra làm việc 30 ngày, dự kiến Đoàn kết thúc thanh tra vào tháng 4 năm 2021.

Tin liên quan