Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng đơn vị Viettel Quảng Nam triển khai Mô hình nuôi heo đen sinh sản tại xã kết nghĩa Phước Chánh, huyện Phước Sơn.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức công tác kết nghĩa tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kết nghĩa và kế hoạch công tác năm 2021, vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với đơn vị Viettel Quảng Nam triển khai thí điểm Mô hình nuôi heo đen sinh sản tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Năm 2021 là thời điểm có ý nghĩa lớn, đánh dấu chặng đường 20 năm gắn bó, đồng hành, sẻ chia trong công tác kết nghĩa giữa Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam và xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn (2001-2021). Với ý nghĩa đó, ngay từ đầu năm, Ban Dân tộc và xã Phước Chánh đã tích cực làm việc, khảo sát thực địa, trao đổi, thảo luận thống nhất về chương trình, nội dung, hình thức triển khai công tác kết nghĩa trong năm 2021 và ký kết Giao ước kết nghĩa giai đoạn 2021 – 2025.