Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức Ban Dân Tộc

1. Sơ đồ tổ chức :

 

 

2. Cơ cấu tổ chức: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam hiện có 01 Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng Ban và 03 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

          - Văn phòng.

          - Chính sách và Tuyên truyền

          - Thanh tra

          Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của của pháp luật.

        Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương do Trưởng Ban quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng Chánh Thanh tra Ban Dân tộc trước khi bổ nhiệm phải có văn bản thoả thuận của Chánh Thanh tra tỉnh.

Tin liên quan